AESSM  
       Protectia Muncii

Consultanta în vederea efectuarii instructajului de protectie a muncii, precum si a testarii cunostintelor în domeniul protectiei muncii la categoriile de personal stabilite de conducerea unitatii contractante, în conformitate cu art.18 alin (1) lit. f) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, cu art. 86 si art. 100 alin(1) din Normele generale de protectie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei nr. 508/933/2002.

Pregatirea si instruirea în domeniul protectiei muncii este parte a pregatirii profesionale si are ca scop însusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate în munca.

Instructajul de protectie a muncii cuprinde trei faze:

- instructajul introductiv general;
- instructajul la locul de munca;
- instructajul periodic.
Persoanele care efectueaza instruirea trebuie sa fie specialisti în securitate si sanatate. La nivelul angajatorului se organizeaza activitatea de protectie a muncii având la baza principiile:
- obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatilor, în toate aspectele referitoare la munca, revine angajatorului;
- obligatiile angajatilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca nu vor afecta principiul responsabilitatii angajatorului;
- evitarea riscurilor;
- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
- combaterea riscurilor la sursa;
- asigurarea aceluiasi nivel de protectie a muncii pentru toti angajatii, indiferent de natura sau durata contractului de munca;
- etc


Structura organizatorica a activitatii de protectie a muncii se stabileste astfel.

- pentru un numar mai mare de 50 de angajati, angajatorul organizeaza un compartiment de protectia muncii format din 2 compartimente:
- serviciul de securitate a muncii;
- serviciul medical de medicina muncii.
- pentru un numar mai mic de 50 de angajati, angajatorul desemneaza 1-2 persoane cu atributii si în domeniul protectiei muncii, specialisti în securitatea si sanatatea în munca.


Activitatea de protectie a muncii se poate externaliza, catre persoane juridice sau fizice abilitate de MMSS, pe baza unui contract de colaborare sau alte forme legale existente.

a) Instructajul introductiv general

Scopul instructajului introductiv general este de a informa despre activitătile specifice unitătii respective si principalele măsuri de protectia muncii care trebuie respectate în timpul lucrului.
Instructajul introductiv general se face în cadrul cabinetului de protectie a muncii sau în alte spatii special amenajate, de persoane cu atributii si responsabilităti în domeniul protectiei muncii, împuternicite prin decizie de către angajator.

Durata instructajului introductiv general depinde de specificul activitătii, complexitatea proceselor tehnologice, de gradul de mecanizare si automatizare si de nivelul de pregătire al noilor încadrati si este de cel putin 8 ore.

Se face (NGPM-art.94) urmatoarelor categorii de personal:

- noilor încadrati în muncă, angajati cu contracte de muncă indiferent de forma acestora;
- celor transferati de la o altă unitate;
- celor veniti în unitate ca detasati;
- elevilor scolilor profesionale, liceelor industriale si studentilor, pentru practica profesională;
- persoanelor aflate în unitate în perioada de probă în vederea angajării.
- persoanelor angajate ca angajati sezonieri, temporari sau zilieri;
- persoanelor delegate în interesul serviciului;
- persoanelor care vizitează sectoarele productive.

În cadrul instructajului introductiv general se vor expune, în principal, următoarele probleme:

- riscurile de accidentare si îmbolnăvire profesională specifice unitătii;
- legislatia de protectie a muncii în vigoare;
- consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectării legislatiei de protectie a muncii ;
- măsuri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare, interventie, evacuare si prim-ajutor.


b) Instructajul la locul de munca


Potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a muncii, instructajul la locul de munca se efectueaza dupa instructajul introductiv general si are ca scop prezentarea masurilor de prevenire specifice activitatii sau locului de munca.

Acesta se efectueaza întregului personal ( noilor încadrati în munca, celor mutati de la o unitate la alta, celor care participa la diferite forme de pregatire sau de specialitate cu o durata mai mare de 30 zile, persoanelor aflate în unitate, în perioada de proba, în vederea angajarii) precum si personalului transferat de la un loc de munca la altul în cadrul aceleiasi unitati, în grupuri de maxim 30 de persoane.

Instructajul la locul de munca se efectueaza de conducatorul direct al activitatii sau locului de munca , iar durata acestuia depinde de complexitatea utilajului , a activitatii sau locului de munca respectiv si nu va fi mai mic de 8 ore. Persoanele care efectueaza instructajul la locul de munca, precum si durata acestuia se stabilesc prin decizie.

Instructajul la locul de munca se face pe baza de material scris, aprobat de seful ierarhic superior celui care-l efectueaza si va cuprinde :

- riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice activitatii sau locului de munca;
- prevederile normelor specifice de securitate a muncii si ale instructiunilor, proprii, ordinelor si dispozitiunilor specifice locului de munca;
- demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va practica;
- masuri de prim ajutor în caz de accidentare.

c) Instructajul periodic

Instructajul periodic se face întregului personal si are ca scop aprofundarea normelor de protectie a muncii si va fi completat în mod obligatoriu cu demonstratii practice.
Instructajul periodic se executa de catre conducatorul locului de munca respectiv.
Intervalul între doua instructaje periodice pentru angajati va fi stabilit prin instructiuni proprii în functie de conditiile locului de munca, dar nu va fi mai mare de 6 luni.

Pentru personalul tenico-administrativ intervalul între doua instructaje periodice nu va fi de cel mult 12 luni.

Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat în urmatoarele cazuri:

a) când un angajat a lipsit peste 30 zile lucratoare;
b) când s-a modificat procesul tehnologic, s-au schimbat echipamentele tehnice ;
c) când au aparut modificari în Normele generale de protectie a muncii sau ale instructiunilor proprii de securitate;
d) la reluarea activitatii dupa accidentul de munca;
e) la executarea unor lucrari speciale.

Instructajul periodic se executa pe baza unei tematici care se pastreaza la persoana ce efectueaza instruirea.


 
© SigurantaMuncii.ro
For comments, suggestions or other information please visit our contact page.


Termeni si conditii >  |  Confidentialitate >